Meedoen

English text below

++++++++++++++++++++++++++++

GEZOCHT: Nieuwe atelierhuurders voor sociaal en creatief werken in nieuwbouw-broedplaats bij Bajesdorp (bij de voormalige Bijlmerbajes, en in het toekomstige Bajes Kwartier)

Er komt op het terrein van de voormalige gevangenis een nieuwe woonwijk, genaamd Bajes Kwartier. Op een deel van dit terrein is al meer dan 20 jaar een community actief onder de naam Bajesdorp. In de oude cipierswoningen werd gewoond en gewerkt, en daarnaast organiseren we festivals, sportevenementen, buurtmoestuin, taallessen voor vluchtelingen, een VoKu, etc.

Onze huizen werden helaas gesloopt, maar we hebben er voor gezorgd dat er in de nieuwe wijk ook weer een vrijplaats komt om betaalbaar, sociaal, creatief en duurzaam te wonen en werken met elkaar. De woonplekken worden sociale of middenhuur, werkplekken zijn volgens de CAWA-norm. Niemand wordt eigenaar van het pand, zelfs als groep kunnen we het niet verkopen. Het is dus ook een activistisch project tegen gentrificatie en vastgoedspeculatie. Hiervoor werken we samen met VrijCoop. Naast woon- en werkplekken voorzien we ook een café en een theater/muziekpodium in dit gebouw. Er komt een hele grote tuin, waarin we een moestuin willen maken (permacultuur/voedselbos). We hopen dat het pand er over 2 jaar staat. Tot die tijd is er werk aan de winkel!

In het collectief dat werkt aan deze unieke plek zijn er nog een aantal werkplekken (helaas geen woonplekken) vrij. Je kan je nu opgeven om in de broedplaats te komen werken – en dus je toekomstige werkplek zelf te ontwerpen!

De werkplekken zijn bestemd voor kunstenaars, ofwel ateliers. We staan hierbij open voor alle mogelijke kunstvormen. De kunstenaars en andere betrokkenen die nu zijn betrokken zijn met name in de podiumkunsten actief.

De individuele werkplekken worden 12 tot 22 m2, maar het is ook mogelijk om ruimte te delen, zoals een projectruimte (voor bijvoorbeeld dans of theater), of een werkplaats, van ca. 45 tot 55 m2. Dit alles lijkt kleiner dan het is, maar we voorzien wel een hoogte van 4,6 meter, waarmee een gebrek aan vierkante meters wordt gecompenseerd in de kubieke meters. De ruimtes worden casco opgeleverd, na de oplevering moet de ruimte nog verder afgemaakt worden op basis van de gewenste inrichting (vloer, muren afwerken, indeling van de ruimte), voor jouw ideale atelierruimte. De ateliers zijn verdeeld over de verschillende verdiepingen en je deelt je verdieping met een ander atelier, bewoners en op de begane grond met het café. Op elke verdieping zijn voorzieningen gepland als sanitair en een keuken.

Het realiseren van een nieuw gebouw is een intensief proces. We zijn daarom op zoek naar mensen waarmee we in ieder geval de hieronder genoemde waarden delen en tijd willen investeren in het realiseren van dit bijzondere project. We realiseren ons dat dit betekent dat je tot op zekere hoogte gepriviligeerd moet zijn: je moet de mogelijkheid hebben om deze tijd te investeren.

Onze project is voor activisten en kunstenaars in de breedste zin van het woord en willen daarbinnen een zo breed mogelijke representatie van de stad Amsterdam zijn. We zien dit moment dan ook als een kans om onze groep diverser te maken qua generatie (leeftijd), culturele achtergronden, talenten, enz. Bajesdorp wil graag een veilige, toegankelijk en inclusieve thuisbasis bieden voor iedereen en in het bijzonder ook voor kunstenaars die zich identificeren als LHBTQIA+ en/of kunstenaars van kleur; we willen daar ook in leren. Dat vinden we belangrijk omdat we ons willen verrijken; omdat we graag een plek bouwen waarin we elkaar inspireren en verrassen; en omdat dit een inclusief project wil zijn waarin we de stad toegankelijk willen houden en maken voor iedereen. Vandaar dat we deze openbare oproep doen.

Wil je meedoen? Stuur dan uiterlijk 17 januari 2021 mail/video/presentatie naar meedoen@bajesdorp.nl. Geef daarbij een toelichting op elk van de onderstaande punten, ook als je niet zeker weet of je hier iets bijzonders over te vertellen hebt. Dit helpt ons alle aanmeldingen op een eerlijke manier te bespreken. We houden je op de hoogte van de vervolgprocedure, waarin je uiteraard met ons gaat kennismaken, want het moet natuurlijk een wederzijdse klik gaan worden.

 • Je kan je vinden in onze idealen om meer vrije ruimte te maken in de stad om te werken op een manier die creatief, solidair, duurzaam en autonoom (samen en zelfstandig) is. Probeer in je aanmelding over elk van deze 4 termen iets te melden.
 • Je hebt zin om mee te denken, fantaseren, organiseren, ontwerpen en bouwen aan een gebouw waarin je zelf gaat werken.
 • Je hebt tijd, zin en geduld voor een groepsproces, waarbij we 1 à 2 keer per week een werksessie of vergadering hebben. Daarnaast zullen er incidenteel ook hele werkdagen of werk-weekeinden ingepland worden.
 • Er komen heel veel verschillende werkzaamheden kijken bij het realiseren van deze broedplaats: praktisch, technisch, sociaal, administratief, etc. Vermeld bij je aanmelding welke speciale talenten je inbrengt, hoe en waar je deze hebt opgedaan, en hoe je die verwacht in te zetten.
 • Daarnaast moeten er vaak genoeg dingen gebeuren waar je van tevoren nog helemaal geen ervaring mee hebt. Het is dus belangrijk dat je het leuk vind om dingen te doen die je nog nooit eerder hebt gedaan.
 • Verder is het in zo’n groepsproces van belang dat je je snel verantwoordelijk voelt voor het geheel, en voor je eigen deeltaken in het bijzonder. Concreet betekent dat je op tijd realiseert wat je afgesproken hebt, en vooral ook dat je op tijd hulp vraagt als iets niet lijkt te lukken.
 • Alle deelnemers geven (na een wederzijdse proefperiode) een renteloze lening aan het project. Dit bedrag krijg je terug als je weer uit het pand zou gaan verhuizen. Vermeld in je aanmelding of je tot deze lening in staat bent, of dat er voor jou een speciale regeling zou moeten worden getroffen.
 • Creatief wonen, werken en leven kan op vele manieren. Eén van de manieren waarop we dit meten – maar zeker niet de enige! – is of je in aanmerking komt voor een broedplaats-atelier volgens de CAWA. Vermeld daarom in je aanmelding of je hier al voor getoetst bent, en zo nee, of je wel/niet in aanmerking verwacht te komen. Zie: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers/voorwaarden/.
 • We bouwen met elkaar aan iets dat er nog niet is. Natuurlijk lezen we in je aanmelding graag wie je bent, wat je doet, en hoe je nu woont en werkt. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar je ideeën en dromen voor deze plek, hoe je jezelf ziet in de community en in het gebouw dat we met elkaar aan het maken zijn. Ook horen we graag waarom jij een goede aanvulling bent aan onze groep.
 • Verder zijn benieuwd naar je werk. Kun je ons een portfolio sturen? Of een link naar je website? En wat heb je allemaal nodig in je atelier? Kan er sprak zijn van geluidsoverlast? Wat is je werkritme (werktijden per dag; werkperiodes in het atelier en op locatie elders)?

++++++++++++++++++++++++++++

WANTED: New studio renters for working social and creative in a new to build broedplaats near Bajesdorp (near the former prison BijlmerBajes, and in the new quarter Bajes Kwartier)

A new residential area named Bajes Kwartier will be realized on the terrain of the former prison that was known as the Bijlmerbajes. Twenty years ago our community started on a part of this terrain using the name Bajesdorp. People where living and working in the houses that were built for the prison-guards, and organizing festivals, sport events, community gardening, soup kitchen, etc.

Unfortunately our houses have been demolished, but we were able to arrange space in the new area to build a new affordable, social, creative and sustainable space (sanctuary, artistic haven) for living and working together. The residences will be in the range of social and middle rent levels, working spaces will be rented out according the CAWA standard (the Amsterdam standard for artist work spaces). No individual will be the owner of the building, and not even the collective can sell it. Therefore this is an activist project against gentrification and real estate speculation. For this we work together with VrijCoop. Besides living and working spaces we will create a cafe and a theater/music stage in the building. There will be a very big garden which we want to change into a vegetables garden (perma culture/food forest). We plan to have the building finished in two years. Until then there is work to be done!

In the collective that is working on this unique site a few work spaces (unfortunately no living space) are still vacant. You can sign up for working in the broedplaats (artistic hotbed) – and also design your future workspace yourself!

The work spaces are intended for artists, so ateliers. We are open for any sort of artistic practice. The artists and other people currently involved are mostly active in the performing arts.

The individual work spaces are between 12 and 18 m2, but it is also possible to share spaces, like a project space (for dance or theater), or a construction workshop (wood, etc), of ca 45 to 55 m2.. This may seem small, but we plan to have floors with a high ceiling: so the shortage of square meters is compensated with cubic meters. Your space will be delivered casco: shell-state, and will need to be turned into your ideal workspace after the delivery (so put in a floor, finish the walls, interior design). The work spaces are spread out over the building and you share your floor with another workspace, residents and on the ground floor a cafe. At each floor shared facilities are planned like toilets and a kitchen.

The realization of a new building is an intensive process. For that reason, we are looking for people that share at least the values that we describe below, and that want to invest time in the realization of this special project. We realize that this means that to some extent you have to be privileged: you have to have the possibility to invest this time.

Our project is for activist and artist, in the widest sense of the word and within our project we want to be an as wide as possible representation of the city of Amsterdam. Therefore we see this moment as a chance to make our group more diverse in terms of generations (age), cultural backgrounds, talents, etc. Bajesdorp wants to be a safe, accessible and inclusive home base for everyone, and in particular people who identify as LHBTQIA+ and/or people of color; we also want to learn in this respect. We find this important in the first place because we think it enriches us; because we want to build a place where we can inspire and surprise each other; and because we want to be an inclusive project, where we make and keep the city accessible for everyone. That is the reason that we issue this call for new participants in the project!

Do you want the join us? Then send us at the latest on January 17th 2021, a mail/video/presentation to meedoen@bajesdorp.nl. Elaborate in this on each of the points below, even if you doubt whether you have anything special to say about this. This helps us to discuss all of the applications fairly. We keep you informed of the follow-up procedure, in which you will of course meet us, as we do need to have a good feeling about each other.

 • You feel connected to the ideals to make more free space in the city to work in a way based on creativity, solidarity, sustainability and autonomy (together and independent). Try to say something about each of these 4 terms in your application.
 • You are eager to think and fantasize about, organize, design and build a building within which you will work yourself.
 • You have time, enthusiasm and patience to be involved in a group process, where we have work meetings or assembly meetings. Besides those, there will be incidental whole workdays or work-weekends planned.
 • A lot of different types of work are involved in the realization of a broedplaats: practical, hands-on, technical, social, administrative, and so on. Mention the special talents that you bring along, how and where you gained these, and how you expect to use these in the process.
 • Besides the things you know how to do, there will be a lot of things to be done, that you have no previous experience with. So it is important that you like to do things you’ve never done before.
 • Furthermore, is it important in this group process to feel responsible for the whole, and for your own tasks in particular. Concretely, this means that you complete what you have promised in time, but also that you indicate in time, if it seems that something will not be completed in time.
 • All participants, after a mutual trial period, will give an interest-free loan to the project. This amount you will get back when you move out of the building again. Indicate in the application whether you are capable of giving this loan to the project, or whether we would need to make a special arrangement for you.
 • Creatively living, working and housing can be done in many different ways. One of the ways in which we measure this – but certainly not the only one! – is whether you are eligible for an artist workspace according to the CAWA. Indicate in your application whether you have been checked for this, and if not, whether you expect to be eligible. See: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers/voorwaarden/
 • We build something together that is not there yet. Of course we want to read in your application who you are, what you do, and how you are living and working now. At the same time we are curious about your ideas and dreams for this place, how you see yourself in the community and in the building that we are making together. Furthermore we would like to know which  addition you are to our group.
 • Furthermore, we are curious about your artistic work. Can you send us a portfolio? Or a link to your website? And what will you need in your atelier? Are you making a lot of noise? What is your work rhythm (work times per day; work periods in the atelier and on location elsewhere)?